پرینترهای سه بعدی

 

پرینتر سه بعدی zbot

پرینتر سه بعدی zbot

FDM-i1s

FDM-i2s

پرینتر سه بعدی ZBOT

پرینتر سه بعدی ZBOT

پرینتر سه بعدی zbot

پرینتر سه بعدی zbot

FDM-35-2525

FDM-46-3535

پرینتر سه بعدی ZBOT

پرینتر سه بعدی ZBOT

پرینتر سه بعدی zbot  

FDM-50-5050

پرینتر سه بعدی ZBOT

 
   

D255
D290

S200
S250

پرینترهای سه بعدی TierTime

پرینترهای سه بعدی TierTime

 

A450

پرینترهای سه بعدی TierTime